Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

GYARKAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Ki tartja fenn a Clarisseum Református Óvodát?

Szegeden az óvodák többségének fenntartója Szeged MJV Önkormányzata. Az a tény, hogy  óvodánk  fenntartója  a  Szeged  –  Kálvin  téri  Református  Egyházközség  (6721 Szeged,  Kálvin  tér  2.)  semmilyen  szempontból  nem  érinti  hátrányosan  a  bennünket választó  családokat,  gyermekeket.  Egyházközségünk  vezető  lelkésze  Juhász  András esperes úr. Templomunk Szeged szerte „Kakasos templom”-ként ismert.

Óvodánk felvételi körzete Szeged MJV közigazgatási határa. Fogadunk gyermekeket Szeged  agglomerációs  területeiről  is,  ahol  nem  működik  másik  református  óvoda.

Követelmény   tehát,   hogy   az   előbbiekben   megjelölt területekre eső lakcímre, tartózkodási helyre legyen a gyermek lakcímkártyája kiállítva.

Az  óvodai  felvételnél  teljes  elsőbbséget  élveznek  a  vallásukat  gyakorló  református szülők gyermekei, valamint a már óvodába járó gyermekek testvérei. Az elmúlt évek gyakorlata  szerint  a  rendelkezésre  álló  férőhelyek  kb.  egyharmada  telik  be  így.  A további  férőhelyeket  sorsolás  útján  tölti  be  a  felvételi  bizottság,  melynek  tagjai: óvodavezető,  óvodavezető  helyettes,  Szülői  Szervezet  elnöke,  fenntartó  képviselője. Fentiekből   következik,   hogy   szeretettel   várjuk   a   vallásukat   más   felekezetnél gyakorlókat és a felekezeten kívülieket is.

Óvodánkban  négy  homogén  életkorú  csoport  működik,  azaz  közel  azonos  életkorú gyermekek    alkotnak    egy    csoportot    (nem    vegyes    csoportok    vannak,    hanem „kiscsoport”,  „kis-középső”,  „nagy-középső”  és  „nagycsoport”).  A  csoportokban  a rendelkezésre álló férőhelyek száma 30 fő. A magas létszám irányítása, koordinálása tágas csoportszobáinkban,  rátermett  óvodapedagógusaink  közreműködésével  valósul meg.  Minden  gyermekcsoporthoz  két  óvodapedagógus  és  egy  dajka  néni  tartozik, mindennapi munkájukat 2 fő pedagógiai asszisztens segíti.

Pedagógiai   programunk   megvalósításához   minden   eszköz   rendelkezésünkre   áll. Csoportszobáink tágasak, világosak, nagy belmagasságúak, melyekben lehetőség nyílt tágas  galériák  létrehozására.  Ütésbiztos gumival, fűvel és műfűvel borított udvarunkon esztétikus fajáték eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. Rendelkezünk három, egyenként 60-80 m2-es tornateremmel, valamint egy 40 m2-es egyéni mozgásfejlesztő tornaszobával. Mindezek a gyermeki mozgásigény minél teljesebb kielégítését szolgálják. 

A    beszoktatás    előtt    családlátogatáson    látogatják    meg    óvodapedagógusaink    a gyermekeket,   hogy   otthoni   környezetükben   kezdődjön   az   ismerkedés.   Erre   az alkalomra     apró,     az     óvodai     életre     emlékeztető     ajándékkal     érkeznek     az óvodapedagógusok,   közelebb   hozva   ezzel   is   a   gyermeket   az   intézményhez.   A beszoktatás első hetében a fokozatosság elvét alkalmazva a gyermekkel együtt lehet a család  részéről  a  beszoktatásra  kijelölt  személy.  A  közösen  óvodában  eltöltött  idő, közös játék a hét alatt fokozatosan csökken, míg az utolsó nap már megpróbálhatják az óvodapedagógusok  gondjaira  bízni  a  gyermeket.  Az  első  héten  csak  2-3  óra  hosszát töltenek  az  óvodában  a  gyermekek,  a  következő  héttől  indul  be  a  teljes  óvodai  élet étkezéssel és pihenéssel.

Döntően  a  lelki  karakterben  különbözünk  a  környező  intézményektől.  Az  Óvodai nevelés  országos  alapprogramja  szerint  minden  óvodában  a  játék,  a  munka  jellegű tevékenységek  és  a  tevékenységekben  megvalósuló  tanuláson  belül  5  műveltségi területen  folyik  a  gyermekek  nevelése  (Verselés,  mesélés;  Ének,  zene,  énekes  játék, gyermektánc; Rajzolás, mintázás, festés, kézi  munka; Mozgás; Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatok szerzése). Óvodánkban a Keresztyén nevelés nem   kiegészíti   az   előbbi   területeket,   hanem   áthatja   óvodai   nevelésünk   egészét.

Étkezések  előtt  és  után,  délutáni  pihenéskor  rövid  imával  adunk  hálát  Istennek.

Minden reggel a gyermekek életkorához igazodó lelki beszélgetéseken ún, áhítatokon (max.   5-15   perces   alkalom)   vesznek   részt   a   gyermekek.   Ezen   alkalmakon   az óvodapedagógusok    reagálni    tudnak    a    gyermeki    lélek    apró    rezdüléseire,    a gyermekekben   keletkezű   feszültségek   feldolgozására   (pl.   haláleset,   betegségek, konfliktusok…).  Heti  egy  alkalommal  egy  bibliai  történet  feldolgozásán  is  részt vesznek  a  gyermekek.  Ez  kb.  30  percet  vesz  igénybe  az  egész  heti  programból,  így önmagában  nem  lenne  nagy  hatása.  Azonban  óvodapedagógusaink  a  hitoktatókkal együttgondolkodva úgy alakítják az éves, havi és heti tervet, hogy ezek a történetek, vagy  részleteik  megjelenjenek,  ill.  kapcsolódjanak  a  fentebb  felsorolt  tevékenységi formákhoz.    Így    sokszínű,    közvetlen    és    komplex    tapasztalatok    nyújtásával ismerkedhetnek meg a gyermekek Isten szeretetével.

Óvodánkat  azon  szülőknek  és  gyermekeiknek  ajánljuk,  akik  a  jó  értelemben  vett konzervatív  nevelési  értékek  mentén  kívánják  gyermeküket  nevelni  és  neveltetni.  A 450  éves  református  nevelés  alapértékeire  (Isten,  haza,  család)  támaszkodva  folyik óvodai   nevelésünk.   A   gyermekek   megszokott   rend   és   keretek   között   szabadon tevékenykedhetnek.  Hisszük,  hogy  az  általunk  felállított  korlátok,  nem  esztelenül túlszabályozzák a gyermekeket, hanem biztonságérzetet adnak nekik. Bizonyíték erre a csoportjainkban uralkodó felszabadult, gyermekjátéktól zsongó, vidám légkör.

 

Kis-középső csoporttól óvodai nevelési időn belül néptáncon vesznek részt a gyermekek, amely foglalkozást néptáncpedagógus vezet. Szintén kis-középső csoporttól labdajáték és MG Mozgáskotta foglalkozásokkal egészül ki a gyermekek mozgásának sokoldalú fejlesztése. Mivel e tevékenységeket Pedagógiai Programunk is tartalmazza az azon való részvétel nem fakultatív.

Óvodai nevelési időn túl az intézmény az alábbi foglalkozásoknak ad teret: angol, balett, kung-fu.

A külön foglalkozásokon való részvételt kis-középső, ill. nagy-középső csoporttól ajánljuk.

Óvodánk  nem  a  városi  ételszállító  céggel  van  szerződésben.  Egy  gyermekétkeztetés kielégítésére  alkalmas  konyhát  működtető  vállalkozás  biztosítja  a  napi  háromszori étkezést a gyermekeknek. A jól működő partneri kapcsolatnak köszönhetően már 12 éve  folyamatos  az  együttműködés.  A  ritkán  előforduló  minőségi észrevételeinkre  a vállalkozó  egyik  napról  a  másikra reagál,  és  pozitív  irányba  változtat.  A  hatályos jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően dietetikus állítja össze az étlapot. Az így elkészült ételek  a  gyermekek  ízlésének  megfelelőek.  Bizonyíték  erre  a  csoportokból visszajövő elhanyagolható mennyiségű ételmaradék. Jelenleg a szülők által fizetendő költség a napi háromszori étkezésért 950.- Ft/ gyermek/nap.

Óvodánkban  minden   olyan  lehetőség  és  kedvezmény   igényben   vehető,  mint  az önkormányzati     óvodákban.     Így     nyilatkozat     alapján     az     ingyenes     óvodai gyermekétkeztetést,    szakorvosi    vélemény    alapján    a    diétás    étkezést    biztosítja intézményünk.    Egyéni    esetekben    óvodavezetői    tájékoztató    után    otthoni    étel behozatalára is van lehetősége a szülőnek.

Óvodapedagógusaink    a    gyermekek    fejlődését    nyomon    követik,    az    esetleges elmaradásokat   igyekeznek   pótolni.   A   szülők   tájékoztatása   szülői   értekezleteken, egyéni  fogadó  órákon  történik.  Minden  csoportunk  zárt  FB  csoportot  működtet  a kommunikáció   megkönnyítése   érdekében.   Amikor   szakember   bevonására   van szükség,    óvodánk    együttműködik    a    Református    Egységes    Gyógypedagógiai Módszertani  Intézménnyel.  A  Református  EGYMI  logopédusa,  gyógypedagógusa  és pszichológusa végzi helyben a gyermekek egyéni felzárkóztatását, fejlesztését. Szintén helyben  végzik  a  Református  EGYMI  szakemberei  a  gyermekek  iskolakészültségi vizsgálatait,   valamint   a   fejlődési   lemaradásokat   feltáró   vizsgálatokat.   Akinek szükséges, az óvoda TSMT tornát biztosít szakképzett terapeuta vezetésével.

 

Óvodánk munkanapokon 6.00 óra és 17.00 óra között tart nyitva. A nyitva tartás teljes ideje  alatt  óvodapedagógusi  felügyeletet  biztosítunk  a  gyermekek  számára.  Nevelési évnek  nevezzük  a  szeptember  1.  és  augusztus  31.  közötti  időszakot.  Óvodánk  az iskolai szünetek ideje alatt is nyitva tart, összevont csoporttal, csoportokkal működik. Felújító, állagmegóvó, takarítási munkálatokra minden nyáron sor kerül, melyek alatt az óvoda zárva tart. A  nyári zárás ideje négy hét. A nyári bezárás  pontos időpontját minden évben legkésőbb február 1-ig kihirdetjük.

A beiratkozást 2024. április 22-én hétfőn 7 és 17 óra között tartjuk óvodánkban.  Ezen alkalomra feltétlenül el kell hozni a gyermeket, és amennyiben a regisztrációs lapon nem sikerült a feltöltés a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és az egyik szülő személyi igazolványát, külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági határozatot. Amennyiben a gyermek rendelkezik Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított Szakértői véleménnyel, úgy azt is kérjük feltétlenül feltölteni/elhozni. Akadályoztatás esetén az óvodavezetővel előre egyeztetni szükséges, mivel a felvételi döntés még ezen a napon megszületik.

 

A gördülékeny lebonyolítást elősegítendően előzetes regisztrációhoz kötjük a beiratkozást: 2024. április 1-jén megnyílik egy Google felület (A Google felületre az óvoda honlapján, illetve a Facebook oldalunkon (Clarisseum Református Óvoda Szeged) megosztott linken keresztül vezet az út.), ahol a regisztrációs lap kitöltésével lehet előzetesen jelentkezni és időpontot foglalni.

A regisztráció és időpont foglalás határideje 2023. április 19. péntek 10:00. Időpont csak és kizárólag regisztrációval együtt kapható.

 

A sikeres regisztrációról és időpontfoglalásról hivatalos e-mail választ küldünk, amelyet követ a személyes beiratkozás a fent megjelölt időpontban.

A leendő beiratkozó gyermekeknek és szüleiknek az intézmény betekintést nyújt életébe az OVIKUKUCSKÁLÓ alkalmakon. Itt lehet megismerkedni a következő induló csoport óvodapedagógusaival, dajka nénijével és pedagógia asszisztensével, a gyermekek szabadon játszhatnak, a szülők pedig feltehetik kérdéseiket. Ezen alkalmak időpontjai: 2023. február 6., március 6., április 3. 16:00-16:30. Amennyiben még kérdés merül fel a szülőkben, ill. nem megfelelők az időpontok, úgy Szabó Zoltán György óvodavezető 2023. márciusától minden kedves szülő rendelkezésére áll előre megbeszélt időpontban. Időpont egyeztetés e-mailben (clarisseumszeged@gmail.com) és telefonon (62-420-903, 20/824-72-02) lehetséges. Ezeken az alkalmakon minden felmerülő kérdés, kérés megválaszolásra kerül, valamint személyesen megtekintheti minden kedves szülő az óvoda helyiségeit.